privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Ik doe dat zorgvuldig en binnen gestelde wet- en regelgeving. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik verwerk van betrokkenen in het kader van de aangeboden dienstverlening.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Mardi Huiting-Bijleveld, eigenaar van Valenti Coaching, bereikbaar via info@valenti-coaching.com

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van de verleende dienst. Met het verstrekken van je gegevens geef je mij toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Handtekening
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreks- reflectie- en huiswerkverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Nadere informatie vrijwillig verstrekt via het intakeformulier en overig contact
Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van maatwerk
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Beheer van mijn klantenbestand
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Offreren en factureren
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing (op basis van uitdrukkelijke toestemming)
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Herleidbare individuele procesinhoudelijke gegevens komen niet bij de werkgever terecht, tenzij je schriftelijk anders bepaalt.

Grondslag van gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot mijn dienst aan jou.  In sommige situaties is dit niet afdoende en vraag ik uitdrukkelijk jouw toestemming, bijvoorbeeld in het intakeformulier, de coachovereenkomst of het evaluatieformulier. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik minimale persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten
 • De bescherming van mijn financiële belangen
 • Het beheer van mijn systemen
 • Mijn EIA-(her)certificeringsaanvraag
 • Om jou binnen de periode van de wettelijke bewaartermijn informeren over mijn (nieuwe) diensten
Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat ik minimale persoonsgegevens deel met derden. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 • IT-Partner voor hosting website, e-mailservice, cloudservice
  • Gegevens binnen de hiervoor genoemde categorieën en doeleinden
  • Verwerkersovereenkomst van toepassing
 • (IT-)Partner voor boekhouding
  • Gegevens t.b.v. financiële administratie
  • Verwerkersovereenkomst van toepassing
 • Ondersteunende dienstverleners, bij jou bekend
  • Contactgegevens
  • Specifieke informatie van jou noodzakelijk voor een goede uitvoer van de (gezamenlijke) dienst aan jou
 • Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel
 • In het kader van mijn eigen professionalisering behoud ik het recht om geanonimiseerd informatie te delen met collega’s binnen vertrouwelijke professionele settingen zoals intervisie

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  Dit beslaat doorgaans een periode van maximaal zeven jaar. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Ik bewaar digitale gegevens in een beveiligd systeem (dubbele wachtwoorden en AVG proof cloud en archief) en papieren gegevens bewaar ik in een afgesloten kluis, daarmee zijn zij niet toegankelijk voor derden.

Cookies

Mijn website maakt slechts gebruik van sessiecookies. Sessiecookies slaan het bezoek aan mijn site tijdelijk op en worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over jou als bezoeker.

Jouw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@valenti-coaching.com.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 februari 2023.